GDPR คืออะไร?

GDPR - ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ปัจจุบันมีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (กฎทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล, zkratka GDPR), เกี่ยวกับการตรวจสอบEvropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679 ze dne 27

อ่านเพิ่มเติม
ทิ้งข้อความไว้